������� �������� ��� ������ WW1

��������� ������� (������)

����������� ������ ������� ������ ������� �����. �����


������-�������
�������
�������
�������
��������
��������
��������������
��������
��������
��������
������
������
�����
�����
������
������
�����
�����
������
������
�������
�������
������
������
����������� �����
���
������
������
�������
�������
����������
����������
  ������
������
�������
�������
������
������
������
������
�������
�������
������������
������������
 

���� ���������� ��������� - 21.12.06

������� �������       上校       Shang Xiao
中校 Zhong Xiao
少校 Shao Xiao
������� ������� 上尉 Shang Wei
中尉 Zhong Wei
少尉 Shao Wei
���������� 准尉官 Zhun Wei Guan
�������� 上士 Shang Shi
中士 Zhong Shi
下士 Xia Shi
������� 上等兵 Shang Den Bing
一等兵 Yi Den Bing
二等兵 Er Den Bing

������� ���������� �� ������ ����� The International Encyklopedia of Uniform Insignia Around the World